Klubbens vedtægter

Vedtægter.
Foreningsvedtægter:
• 1: Forenings navn og hjemsted.
Forenings navn er Hundige Bådeklub.
Dens hjemsted er Greve Marina ”Mågen” i Greve kommune.
• 2: Foreningens formål.
Foreningens formål er:
– At varetage medlemmernes interesse overfor myndigheder og private
– At tilvejebringe praktisk mulighed for at udøve søsport ved Greve Marina
– At fremme den individuelle sikkerhed ved udøvelse af søsport
– At medvirke til forståelse for søsportens sociale, sportslige og rekreative værdier.
• 3: Medlemskab af organisationer.
Foreningen er medlem af Dansk Sejlunion.
• 4: Optagelse af medlemmer.
Som aktiv eller passivt medlem i Hundige Bådeklub kan bestyrelsen optage enhver der er fyldt 18
år.Aktivt medlemskab giver 2 stemmer til generalforsamlingen og omfatter hele hustanden.
Som aktiv medlem i juniorafdelingen kan bestyrelsen optage en hver i alderen fra 7 til 18 år.
Optagelse af umyndige medlemmer af foreningen kræver tillige samtykke fra forældre eller værge.
Ethvert fartøj med fast havneplads skal være ansvarsforsikret. Dokumentation herfor skal forevises
havnefogeden eller havnebestyrelsen på forlangende.
Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag vælges af generalforsamlingen, hvis beslutning herom
kræver samme majoritet som er foreskrevet til ændring af foreningens vedtægter, jf. § 17
spørgsmålet om valg af æresmedlemmer kan ikke gøre til genstand for diskussion på
generalforsamlingen.
• 5: Kontingent og indskud.
Foreningens kontingent og indskud fastsættes for et år ad gangen på den ordinære
generalforsamling.
Indskud opkræves ved optagelse i foreningen for aktive og passive medlemmer.
Junior er fritaget for indskud dette er også gældende ved ”op rykning” til senior ved det fyldte 18.
år.
Indskud tilbagebetales ikke ved udmeldelse og eksklusion.
Kontingent for et aktivt medlemskab er foreningens normalkontingent , som fastsættes på
generalforsamlingen.
Kontingent for passive samt juniormedlemmer er normalt kontingentet minus 50%.
Kontingent opkræves helt årsvis forud ultimo marts med betaling 01.04
Kontingentet følger kalenderåret
Er kontingent ikke betalt senest 14 dage efter kontingentopkrævning, udsendes en
påmindelse/rykker med krav om betaling straks og et gebyr fastsat af bestyrelsen.Yderligerer
hendvendelse foretages ikke.
Efter denne påmindelse/rykkerskrivelse kan medlemmet efter bestyrelsesbeslutning ekskluderes
hvorefter havnens daglige ledelse skal underettes.
• 6: Pligtarbejde.
Bestyrelsen kan ved et bestyrelsesmedlem pålægge aktive medlemmer at udføre pligtarbejde i
forenings interesse.
Ingen er forpligtet til at påtage sig pligtarbejde ud over sin evne.
Bestyrelsen skal tilstræbe at pligtarbejde fordeles ligeligt og at det fastsættes for et år ad gangen på
ordinære generalforsamling.
Er et medlem ikke i stand til at møde til ham pålagt pligtarbejde skal han:
A Stille en arbejdsduelig stedfortræder.
B Meddele behørigt afbud hvorefter han er forpligtet at møde ved nyt pligtarbejde.
Undlader et medlem at efterkomme det under A eller B anførte kan bestyrelsen pålægge medlemmet
en bod hvis størrelse fastsættes på den ordinære generalforsamling.
En bod skal betales inden 30 dage efter pålæg. Pålæg af bod kan ikke indbringes for en
generalforsamling. Betaling af bod fritager ikke medlemmet for at deltage i pligtarbejde. Ved
væring af pligtarbejde kan bestyrelsen i gentagelsestilfælde:
A Lade det medlemmet pålagte arbejde udføre for medlemmets regning.
B Ekskludere medlemmet efter § 7.
• 7: Udmeldelse – Eksklusion.
Til gyldig udmeldelse kræves at den sker skriftlig til foreningens kasserer med mindst 14 dages
varsel og at det pågældende medlem har betalt sit kontingent til foreningen for indeværende sæson.
Når et medlem er kommet i kontingentrestance udover 90 dage jf. § 5 stk. 6 kan bestyrelsen med
mindst 8 dages skriftlig varsel ekskludere vedkommende.
Ingen der er udelukket på grund af kontingentrestance kan optages på ny som medlem af foreningen
før vedkommende har betalt sin gæld til foreningen.
I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem når særlige forhold giver anledning dertil.
Bestyrelsens beslutning herom kræver dog at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for
eksklusion.
Vedkommende medlem skal inden bestyrelsen træffer sin afgørelse have haft lejlighed til at
fremføre sit forsvar og kan fordre spørgsmålet om eksklusion afgjort på den førstkommende
ordinære generalforsamling.
Endelig skal et medlem ekskluderes når det efter forslag fra mindst 10 % af de stemmeberettigede
medlemmer vedtages på en generalforsamling.
I alle tilfælde hvor en eksklusion skal behandles på en generalforsamling har vedkommende
medlem krav på at få meddelelse herom senest 3 døgn før generalforsamlingens afholdelse ligesom
han har adgang til denne med ret til at forsvare sig.
Spørgsmål om eksklusion skal optages på særskilt punkt på dagsordenen.
Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som er foreskrevet til
ændring af forenings vedtægter jf. § 17.
Et medlem der er ekskluderet i henhold til en generalforsamlingsbeslutning kan kun optages som
medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning der kræver samme majoritet som foreskrevet til
beslutning om eksklusion.
• 8: Ordinær generalforsamling.
Generalforsamlingen har med de indskrænkninger som disse vedtægter foreskriver den højeste
myndighed i alle foreningens anliggender.
Den ordinære generalforsamling der afholdes hvert år i marts måned indkaldes med mindst 3 ugers
varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne. Herved forstås ved brev eller elektronisk (email
eller lign.).
Dagsordenen bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse på tilsvarende måde.
Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse skal være bestyrelsen i hænde senest
14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Stemmeret har alle medlemmer over 18 år der har været medlem af foreningen i de sidste 3
måneder før generalforsamlingen og som ikke er i kontingentrestance.
Stemmeret kan kun udøves ved personlig fremmøde.
Passive medlemmer kan uden stemmeret overvære generalforsamlingen.
• 9: Dagsorden.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:
1 Valg af dirigent.
2 Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3 Forelæggelse af revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse samt budget for det .
kommende år
4 Fastsættelse af kontingent og indskud.
5 Behandling af evt. indkommende forslag.
6 Valg af formand på lige årstal.
7 Valg af øvrige bestyrelse:
På ulige årstal valg af kasserer, 2 bestyrelsesmedlemmer og en suppleant.
På lige årstal valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter.
8 Valg til havnebestyrelsen: 1 bestyrelsesmedlem og 1 suppleant.
9 Valg af 2 revisorer og 1 suppleant.
10 Valg af udvalg.
11 Eventuelt.
• 10: Ekstraordinære generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes når
mindst 20 % af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt indgiver begæring herom til
bestyrelsen. I sidste nævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 5 uger efter at
begæringen er fremsat overfor bestyrelsen med oplysning om det emne der ønskes behandlet. Om
indkaldelse og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelserne i § 8 stk. 2.
• 11: Generalforsamlingens ledelse mv.
Generalforsamlingen vælger sin dirigent der ikke må være medlem af bestyrelsen til at lede
forhandlingerne.
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal jf. dog § 7 stk. 7 og 8, §
17 og §18 stk. 2.
Dirigenten bestemmer afstemningsmåden.
Dog skal valg på begæring fra et stemmeberettiget medlem afstemning og valg foregår skriftlig
ligesom alle afstemninger om eksklusion skal foregå skriftlig.
Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol hvori også et referat af forhandlingerne
optages i det omfang dirigenten bestemmer.
Protokollen underskrives af dirigenten. Har en generalforsamling truffet afgørelse i en sag kan
denne ikke på ny forebringes på samme generalforsamling.
• 12: Bestyrelse. Valg.
Foreningens daglige ledelse består af en bestyrelse der repræsenterer foreningen i alle forhold.
Dens på lovlig måde vedtagne beslutninger og i henhold dertil foretagne handlinger forpligter
foreningen.
Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær og yderligere 3
medlemmer og vælges for 2 år ad gangen af den ordinære generalforsamling.
Listevalg kan ikke finde sted.
Formanden vælges ved særlig afstemning. Genvalg kan finde sted.
Ved indtrædende ledighed i valgperiodens løb indtræder de af generalforsamlingen valgte
suppleanter.
Bestyrelsen kan midlertidigt supplere sig selv med et lige antal medlemmer.
Til bestyrelsen kan kun vælges medlemmer af Hundige Bådeklub der ikke er medlemmer af andre
sejlsportsklubber i Greve Marina og som er stemme-berettiget til generalforsamlingen.
• 13: Konstituering.
Bestyrelsen konstituerer sig snarest dog senest 14 dage efter generalforsamlingen på et
bestyrelsesmøde.
Hvervet som kasserer kan ikke forenes med hvervet som formand, næstformand eller sekretær.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når mindst halvdelen af dens medlemmer hvor ibland
formanden eller næstformanden er til stede jf. dog § 7 stk. 4.
I formandens forfald indtræder næstformanden i hans sted.
I tilfælde af stemmelighed er formandens (næstformandens) stemme afgørende.
Over bestyrelsens handlinger føres en protokol.
Foreningen tegnes af formanden.
Ved økonomiske dispositioner kræver dog underskrift af såvel formand som kassereren.
Alle sager der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre tegnes foreningen af
formand, næstformand og kassereren i forening.
• 14: Regnskab.
Forenings regnskabsår er kalenderåret.
Bestyrelsen skal inden den 1. februar afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31.
december til revisorerne.
Driftsregnskab og status forelægges med påtegning af revisorerne på den ordinære
generalforsamling til godkendelse.
Driftsregnskab og status udsendes sammen med dagsorden senest 8 dage før generalforsamlingen.
• 15: Revision.
På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen to kritiske revisorer og en
revisorsuppleant.
Revisorer skal hvert år i februar måned gennemgå det samlede regnskab og påse at beholdningen er
til stede. Driftsregnskab og status forsynes med en påtegning.
Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskaberne og beholdning og skal
mindst 2 gange årlig foretage uanmeldt eftersyn.
• 16: Midler.
Foreningens midler indsættes i et pengeinstitut.
Den kontante kassebeholdning må ikke overstige 1000 kr. Til at hæve på konto i pengeinstitut
kræves foruden kassererens underskrift tillige underskrift af en enten formanden eller
næstformanden.
• 17: Vedtægtsændringer.
Forandringer i disse vedtægter kan ske på enhver generalforsamling når mindst 1/3 af foreningens
stemmeberettigede medlemmer er tilstede og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.
Opnås sådan flertal på en generalforsamling der ikke er beslutningsdygtig skal bestyrelsen inden 14
dage med sædvanlig varsel indkalde en ny generalforsamling.
Hvis også 2/3 af de på denne afgivne stemmer er for forslaget er dette vedtaget uanset antal
stemmeberettigede medlemmer der er til sted.
• 18: Foreningens ophævelse.
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt
ekstraordinær generalforsamling.
Til dennes beslutningsdygtighed kræves mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede
medlemmer er tilstede og til forslagets vedtagelse kræves at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for
forslaget.
Opnås sådant flertal på en generalforsamling der ikke er beslutningsdygtig indkaldes en ny
generalforsamling hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte stemmeflertal uanset hvilket
antal stemmeberettigede medlemmer der er tilstede.
Forinden indkaldelse til en opløsende generalforsamling skal den af bestyrelsen foreslåede fordeling
af foreningens aktiver herunder fast ejendom og løsøre være godkendt af Greve Kommune.
Vedtaget ved stiftende generalforsamling den 11. marts 1976.
• § 5 og 17 ændret ved ordinær generalforsamling den 23. marts 1977.
• § 8 og 11 ændret ved ordinære generalforsamling den 29. marts 1978.
• § 2,3,4,5,6,7,8 og 11 ændret ved ekstraordinær generalforsamling den 24. oktober 1979.
• 13 ændret ved ordinær generalforsamling den 20. marts 1980.
• § 3,5 og 9 ændret ved ordinær generalforsamling den 25. marts 1981.
• § 12 og 13 ændret ved ekstraordinær generalforsamling den 11. april 1985.
• § 1,2,5,7 og 9 ændret ved ekstraordinær generalforsamling den 20. april 1988.
• § 4 og 13 ændret ved ekstraordinær generalforsamling den 16. april 1997.
• § 3 ændret ved ekstraordinær generalforsamling den 15. maj 2002.
• § 4 ændret ved ekstraordinær generalforsamling den 15. maj 2002.
• § 5 ændret ved ekstraordinær generalforsamling den 15. maj 2002.
• § 9 ændret ved ekstraordinær generalforsamling den 15. maj 2002.
• § 12 ændret ved ekstraordinær generalforsamling den 15. maj 2002.
• § 12 ændret ved ekstraordinær generalforsamling den 25. maj 2005.
• § 4,5 og 8 ændret ved ekstraordinær generalforsamling den 12 marts 2008
• § 5 ændret ved ekstraordinær generalforsamling den 21 april 2010
• § 1,2,8,9 og 12 ændret ved ekstraordinær generalforsamling den 25 april 2018

Permanent link til denne artikel: https://www.hbk-hundige.dk/?page_id=433