Tilbage til Bestyrelsen

Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for Hundige Bådeklub

25. maj 2018

Hundige Bådeklub’s dataansvar:

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne Privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på de dataansvarlige:

Hundige Bådeklub er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Kontaktperson: Bo Christensen (Formand) & Aksel A. Glæsner (Kasserer)

Adresse: Mågen 2, 2670 Greve

CVR: 29902410

Mobilnummer: +45 20682183 – +45 40420245

Mail: hbk@hbk-hundige.dk

Website: www.hbk-hundige.dk

Behandling af personoplysninger:

Vi behandler følgende personoplysninger:

Almindelige personoplysninger: Registrerings- og kontaktoplysninger: Navn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, e-mailadresse, køn, fødselsdag, bro, plads og havnenr.

Her indsamler vi oplysninger fra:

Primært fra dig og vi får vores registrerings- og kontakt oplysningerne fra Havnekontoret, Greve Marina.

Hundige Bådeklub formål med behandling af dine personoplysninger:

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål.

Formål med behandling af medlemsoplysninger er:

 • Hundige Bådeklubs medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning

 • Som led i Hundige Bådeklubs aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning

 • Administration af din relation til os

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser:

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

 • Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling

 • Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.

 • Afholdelse af sociale arrangementer og aktiviteter.

 • Brug af situationsbilleder taget i Hundige Bådeklub, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i Hundige Bådeklub.

 • Videregivelse af dine almindelige personoplysninger til Dansk Sejlunion samt Havnekontoret, Greve Marina, i relevant omfang.

 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger også i en periode efter din udmeldelse af Hundige Bådeklub.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Af praktiske og administrative hensyn kan vi opbevare dine almindelige medlemsoplysninger i op til 1 år efter din udmeldelse af Hundige Bådeklub.

Dine rettigheder:

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data

 • Retten til indsigt i egne personoplysninger

 • Retten til berigtigelse

 • Retten til sletning

 • Retten til begrænsning af behandling

 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)

 • Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst i Privatlivspolitik for Hundige Bådeklub.

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted www.hbk-hundige.dk. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

Permanent link til denne artikel: https://www.hbk-hundige.dk/?page_id=1487