Indkaldelse

Indkaldelse til generalforsamling i HBK
25-03-2020 kl. 1900 i klubhuset
DAGSORDEN
.
1 Valg af dirigent.
2 Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3 Forelæggelse af revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse samt
budget for det kommende år.
4 Fastsættelse af kontingent og indskud.
5 Behandling af evt. indkommende forslag.
6 Valg af formand på lige årstal
På valg er Steen Christensen ( genopstiller).
7 Valg af øvrige bestyrelse:
På lige årstal valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
På valg er bestyrelsesmedlemmerne Peter Karlshøj (genopstiller), Brian krøyer
( genopstiller ikke) og Pia Frausing (genopstiller).
På valg er suppleanterne Sigurt Magnusson ( genopstiller ikke) og Thomas Vogeley
(genopstiller ikke).
8 Valg til havnebestyrelsen: 1 bestyrelsesmedlem og 1 suppleant .
På valg er bestyrelsesmedlem Aksel Glæsner.
Da suppleanten er indtrådt i bestyrelsen skal der vælges en ny.
9 Valg af 2 revisorer og 1 suppleant.
På valg er Kirsten Tonnung, Susan Mai Andresen samt suppleant Henrik Hare.
10 Valg af udvalg.
11 Eventuelt.
Forslag der ønskes forelagt på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde
senest Onsdag 11-03-2020
Vel Mødt
Bestyrelsen

Se regnskab og budget 2020 her. Udskriv evt.      Klik her.

Permanent link til denne artikel: https://www.hbk-hundige.dk/?p=1874

Vartegn

Så blev Greve Marinas nye vartegn indviet af Greve’s borgmester og formanden for SI’et.

Permanent link til denne artikel: https://www.hbk-hundige.dk/?p=1867

Kontingent 2020

Kære medlemmer.

Klubben mangler stadig email-adresser på mange medlemmer, send gerne din til hbk, så tjekker vi.

Permanent link til denne artikel: https://www.hbk-hundige.dk/?p=1677

Mågen

Havneøen mågen har fået ny hjemmesiden, besøg for info vedr. havnen.

www.maagen-gm.dk

Så er datoer for søsætning 2020 klar, klik her

 

Permanent link til denne artikel: https://www.hbk-hundige.dk/?p=1452

Klubstander

Hent ny gratis klubstander hos havnefogeden eller hos kasseren.

Permanent link til denne artikel: https://www.hbk-hundige.dk/?p=901